top of page
  • ISO45001職安衛生交流 Line群組-記事本內容

【資料】安全週、安全月規劃參考資料(中國)


黃奕校副秘:六月是大陸的安全月,整理了一些相關的資料,看看他們怎麼辦理安全月,資料稍長,放在文件區,有需要的人再點擊參考。

如何辦理安全週丶安全月 https://mp.weixin.qq.com/s/k6cj_i8yjZLHmjUtqzY-tA

https://mp.weixin.qq.com/s/737-NbXsvrFHv_Ic74VOPg

https://mp.weixin.qq.com/s/TX8sSZVB6cMUxTLrHsVBkA

https://mp.weixin.qq.com/s/Irwsq9laZ-BIhFvBhtxmlQ

https://mp.weixin.qq.com/s/4hRe5wLpnVIDj1fOc4BuYw

官方活動 https://mp.weixin.qq.com/s/bbM034m2B1jFuAgJ7ttQ9w

活動大全 https://mp.weixin.qq.com/s/Z6gaFITBIYd6JnclgAVkfA

https://mp.weixin.qq.com/s/g44KF-us4_zA1UAt6Mcnsg

https://mp.weixin.qq.com/s/g44KF-us4_zA1UAt6Mcnsg

知識比賽題目 https://mp.weixin.qq.com/s/mnEUfgARQeaDLH57qWG_4A

宣傳品 https://mp.weixin.qq.com/s/J7KB4BW2noOyCT87YjvYbQ

安全月專屬日曆 https://mp.weixin.qq.com/s/-DINa9FCgjYX0OHSuiI60w

企業案例 https://mp.weixin.qq.com/s/f3QvS9fjDxLvrnEpKWABLw

安全月訓練教材 https://mp.weixin.qq.com/s/b9pmJZDre11zsbMOQA910Q

安全月影片 https://mp.weixin.qq.com/s/Ed_pfWn867UwT5nkxqVJNA

安全月標語 https://mp.weixin.qq.com/s/YhDf6nA0Od_G0iJFWVBMFQ

https://mp.weixin.qq.com/s/27RWPUvSslCIGQGe313n5g

掛圖(海報) https://mp.weixin.qq.com/s/P3eET-NdJoYjNhi2LsGjUQ

知識卡片 https://mp.weixin.qq.com/s/4YR2IGmeSF7XJYxS5UWUKw

分享大賽 https://mp.weixin.qq.com/s/gQ-qjyeb9kQ60xi3S3hKAQ

預知危害比賽 (百錯圖) http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTQ2MzMzMg==&mid=2651719460&idx=2&sn=43f97aa3825e85c18ca5cef27c8c4eab&scene=0#wechat_redirect

缺失隨手拍有奬活動 https://mp.weixin.qq.com/s/ZFYqBuAZMY_CJ9BZHpyc-w

職安要做的PPT模版 https://mp.weixin.qq.com/s/vVlWnpe4at-RZnlUyQIIxQ

發言稿模版 https://mp.weixin.qq.com/s/mGIJtVQ9I7uTNEgV2wVeUA

緊急應變演練 https://mp.weixin.qq.com/s/jyUWL3Lf8-RuQxH57W6saw

#安全月 #安全週 #環完安衛宣導 #職安宣導

73 次查看0 則留言
bottom of page